Drodzy Rodzice!

Prezydent Miasta Puławy wydał decyzję o otwarciu w dniu 20 maja

2020 r. (środa) puławskich przedszkoli i żłobka. Miejskie Przedszkole

nr 2 wznawia zatem funkcjonowanie w warunkach podwyższonego

reżimu sanitarnego.

Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z placówki mają dzieci:

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,

pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, pracowników przedszkola.

W dalszej kolejności z placówki powinny skorzystać te dzieci, których

obydwoje rodzice/samotna matka/samotny ojciec pracują i nie mają

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W placówce od dnia 18 maja 2020 r. obowiązywać będzie „Procedura

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”. Do zasad ujętych w

procedurze bezpieczeństwa stosować się obowiązkowo muszą

wszyscy, zarówno personel przedszkola, dzieci, jak też i Rodzice.

Po zapoznaniu się z jej zapisami, Rodzice powinni podjąć decyzję o

ewentualnym posłaniu dziecka do placówki od dnia 20 maja i

poinformować o tym fakcie (mailowo lub za pomocą systemu

iPrzedszkole) dyrektora przedszkola najpóźniej do godz.9.00 dnia 19

maja.

Odpowiedź zwrotną dyrektor przedszkola przekaże Rodzicom do

godziny 15.00 dnia 19 maja. Wymaga tego planowanie pracy

placówki.

Należy również wypełnić załączone do procedury oświadczenie,

deklarację oraz przyjąć do wiadomości i potwierdzić podpisem

„Zasady funkcjonowania placówki…”. Dokumenty te można wysłać

skanem na adres mp2@um.pulawy.pl lub w formie papierowej

dostarczyć do przedszkola.

Alina Sobczyńska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2

w Puławach

Procedury bezpieczeństwa w MP 2 w zw. z COVID-19 wersja akt. (1)