Dokumenty

Statut

Koncepcja pracy

Procedury

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku

Procedury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W PUŁAWACH

Procedury

PROCEDURA INFORMOWANIA RODZICÓW O WYNIKACH PROWADZONEJ DIAGNOZY ROZWOJU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W PUŁAWACH

Procedury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE SPACEROW I WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA

Procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPLYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

Procedury

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W PUŁAWACH

Procedury

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PULAWACH

Regulamin wyżywienia