Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach

Deklaracja dostępności

1.  Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach   (ul. Norblina 17, 24-100 Puławy, tel: +48 81 458 63 30, email: mp2@um.pulawy.pl) dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych placówki: mp2.um.pulawy.pl

2. Data publikacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola Alina Sobczyńska, email: mp2@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 63 30. Tą samo drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc i inne) są przygotowane jako dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych
 • Niektóre obrazki nie posiadają altów – są one sukcesywnie uzupełniane.gaj¹cych programów komputerowych

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacja na temat procedury

Ka¿Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

7. Skróty klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiatury przeglądarki.

Główne skróty klawiatury dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift+ Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp- przewinięcie strony w górę
 • PgDn- przewinięcie strony w dół
 • Ctrl+ "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl+ "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl+ "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home- przejście na górę trony                                                                                                          
 • End- przejście na dół strony
 • Enter- (wybierz),
 • Esc - (wyjdź/zamknij),
 • Spacja- (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane).

8. Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach zlokalizowane jest przy ul. Norblina 17. Przedszkole stanowi budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, w części podpiwniczony. Od strony południowej jest on otoczony ogrodem. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać furtę otwieraną ręcznie, następnie w odległości ok.30 m po pokonaniu szerokiego  chodnika wyłożonego kostką brukową znajdują się trzy stopnie schodów oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Schody posiadają podjazd dostosowany do rozstawu kół w wózku inwalidzkim czy wózku do przewozu dzieci. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

 Wejście główne do budynku przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów i personelu znajduje się  od strony chodnika przy ulicy Norblina. Przy wejściu głównym, po lewej stronie znajduje się podjazd wraz z barierką dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek, którym należy zasygnalizować potrzebę kontaktu z pracownikami przedszkola.

Wejście tylne do budynku od strony parkingu przeznaczone jest dla pracowników kuchni i dostawców.

Drzwi wejściowe, jak i wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość, która umożliwia przemieszczanie się wózków inwalidzkich.

Brak jest progów wejściowych do pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Budynek  nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogród przedszkolny dostosowany jest do dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Sale zajęć znajdują się na jednym poziomie: parterze.

Wszystkie gabinety specjalistyczne, kuchnia znajdują się na parterze.

Szatnia dzieci znajduje się na parterze.

Od strony wschodniej budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

9.  Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Do placówki można wejść z  psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren przedszkola z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego                      i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub z psem przewodnikiem  nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

Na parkingu znajdującym się na placu gospodarczym od strony kuchni jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada podjazd do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Ciągi komunikacyjne są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych lub słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnych i aplikacji mobilnych.

10. Informacje dodatkowe

 kontakt z przedszkolem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 63 30,
 • mailowy: e-mail: mp2@um.pulawy.pl,
 • listowny na adres: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach, ul. Norblina 17, 24-100 Puławy,

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa SARS-CUV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu podjęte zostały działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej zgodne z „Procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19” wprowadzoną Zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach z dnia 15 maja 2020 roku.

Rodzice dzieci komunikują wejście do budynku dzwonkiem i przechodzą jedynie do szatni bądź holu przy wejściu do budynku (w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej).

Rodzice komunikują się z nauczycielami i specjalistami poprzez wspólnie ustalone komunikatory. Korespondencje oraz wszelkie zapytania i dokumenty należy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się na furtce wejściowej do przedszkola lub wysyłać na adres e-mail przedszkola: mp2@um.pulawy.pl  

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami przedszkola należy umówić się na spotkanie telefonicznie. Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Jednocześnie z uwagi na bezpieczeństwo wskazane jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami na rzecz kontaktów drogą telefoniczną lub e-mailową.

Kontakt telefoniczny:

81 458 63 30

e-mail: mp2@um.pulawy.pl

Powrót na początek strony